top of page
Search
  • Andreea Tudoran

Licee - Highschools

Updated: Mar 6, 2021

COLEGIUL NAȚIONAL FRAȚII BUZEȘTI


• Liceul a fost numit după trei boieri, frații Preda, Radu și Stroe Buzescu, care erau cei mai inseparabili și puternici susținători militari ai voievodului Mihai Viteazul.


Ca liceu a fost înființat oficial în 1882 ca „Gimnaziul Real” printr-un edict al „Ministerul Cultelor” (aprobat de ministrul P.S. Aurelian al Ministerului Culturii din România, la acea vreme), cu o știință de predare predominant pentru băieți.


Motto-ul gimnaziului este format din două cuvinte latine de la începutul cărții Geneza: „Fiat Lux” – „Să fie lumină!”.


La deschiderea sa, la 1 noiembrie 1882, gimnaziul a avut 62 de elevi înscriși în clasa I. Acesta s- a deschis în sala mare a gimnaziului pentru băieți, care se afla acum în clădirea care este acum „Colegiul Național Carol I”, iar primii profesori de limbi străine au fost Ștefan Rudeanu pentru limba franceza și Ferdinand Settelin pentru germană.


Doi profesori, recunoscuți pentru rigurozitate disciplinară, ai școlii în anii 1960 au fost: Sică-Anastasie Petrescu pentru matematică și Teodoreanu-un vârstnic rus basarabean, pentru fizică. Cu toate acestea, mai remarcabil conducător din întreaga istorie a școlii a fost – între 1920 și 1940- profesorul de științe naturale Ion P. Ionescu-Argetoaia, cu un doctorat în Geologie. El a fost primul care a reușit în obținerea aprobării de la Ministerul Educației ( „Ministerul Instrucțiunii”) pentru construirea clădirii monumentale a liceului, care continuă să fie utilizată în prezent.


În timpul celui de al doilea război mondial, între 1941 și 1942, clădirea școlii a fost folosită de către trupele germane ca un spital pentru soldații germani răniți, iar mai târziu, în perioada septembrie 1944 – 1949, a fost folosit din nou, data aceasta trupele sovietice, ca un spital pentru răniți, soldați ai Armatei Roșii. În aceste perioade, școala a fost forțată să funcționeze, în mod supraaglomerat, în clădirile altor școli din Craiova.


În prezent, CNFB este o instituție afiliata UNESCO, dotată cu cadre didactice de înaltă calitate. În prezent, absolvenții CNFB studiază și contribuie la cercetare și cultură în instituții academice din întreaga lume.


BUZEȘTI BROTHERS NATIONAL COLLEGE

The high school was named after three landowners, the Buzești brothers Preda, Radu and Stroe Buzescu, who were the most inseparable and strongest military supporters of King Mihai Viteazul.


It was officially founded as a high school in 1882 as “Real secondary school” through an edict of the “Ministry of Cults” (approved by ministry PS Aurelian of the Ministry of Cultural in Romania, at the time), with a teaching science mostly for boys.


The school motto is formed from two Latin words from the beginning of the book of Genesis: “Fiat Lux” – “Let there be light!”


On its inauguration, November 1st 1882, the school had 62 students registered in the 1st grade. It opened in the great room of the boys’ gymnasium, which is now in the building of the “Carol I National College” and the first teachers of foreign languages were Ștefan Rudeanu for French and Ferdinand Settelin for German.


Despite this, the most remarkable leader in the entire history of the school was – between 1920 and 1940 – natural sciences teacher – Ion P.Ionescu-Argetoaia, with a doctorate in Geology. He was the first who succeeded to obtain an approval from the Ministry of Education to build the monumental building of the high school that is being used today.


During World War II, between 1941 and 1942, the school building was used by the German troops as a hospital for the injured German soldiers and later from September 1944 and 1949 it was used again, this time by the soviet troops, as a hospital for the injured soldiers of the Red Army. During these times, the school was forced to function, overcrowded in the buildings of other schools in Craiova.


Currently, CNFB is an institution affiliated UNESCO, equipped with a high quality teaching staff. Nowadays, the CNFB graduates study and contribute to research and culture in academic institutions all around the world. 

COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I


Colegiul Național „Carol I” este o instituție de învățământ din Craiova. A doua școală în limba română ca vechime, are înscriși în prezent peste 1800 elevi în clasele I-XII, dintre care jumătate la liceu, la profilurile real, uman și științele naturii.


Școala s-a înființat oficial la 20 mai 1826, însă construcția începe în 1832.


După înfrângerea Revoluției de la 1848, școala se închide pentru că nu are dascălii necesari. Clădirea devine cazarmă, spital, bucătărie. După revoluție pe tronul Țării Românești urcă Barbu Știrbei care cumpărase terenul pentru școala craioveană. În 1852 școala s-a închis din nou și clădirea sa devine comandament țarist și spital.


Școala cea nouă s-a construit între anii 1893 și 1895 și a costat peste un milion de lei. Pictorul Francisc Tribalski a pictat frescele din bibliotecă și sala rotundă. Clădirea nouă, cu cupolă, era dotată cu mobilier luxos. Însă și acest local devine spital în timpul primului război mondial.


Numele Colegiul Național „Carol I” din Craiova e dat la 23 octombrie 1933 cu prilejul sărbătoririi centenarului liceului, cu 7 ani mai târziu.


CAROL I NATIONAL COLLEGE

• „Carol I” National College is an educational institution in Craiova. The second school in Romanian as a seniority, currently has over 1800 students enrolled in grades I-XII, half of which are in high school, in real, human and natural sciences.


• The school was officially established on May 20, 1826, but construction began in 1832.


• After the defeat of the Revolution of 1848, the school closes because it does not have the necessary teachers. The building becomes a barracks, hospital, kitchen. After the revolution, Barbu Știrbei ascended the throne of Wallachia, having bought the land for the Craiova school. In 1852 the school closed again and its building became a tsarist command and hospital.


• The new school was built between 1893 and 1895 and cost over one million lei. The painter Francisc Tribalski painted the frescoes in the library and the round room. The new domed building was equipped with luxurious furniture. But this place also became a hospital during the First World War.


• The name of the National College "Carol I" from Craiova is given on October 23, 1933 on the occasion of celebrating the centenary of the high school, 7 years later. 

COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA

• Colegiul Național Elena Cuza este un liceu din Craiova, România care predă în principal limbi străine. Până în 1944 și între 1970 și 1975, toate cursurile se țineau în franceză.


• Școala a fost fondată în 1833 sub numele de „Pensionatul de fete Lazaro-Otetelișanu” ca școală pentru fete, aparținând lui Lazaro-Otetelișanu, prima de acest gen din Țara Românească.


• Acesta a fost menit să ajute la educarea fetelor din familiile boierilor.Toate fetele care erau acceptate în școală trebuiau să știe să citească și să scrie într-o limbă străină.


• Începând cu 1959 a fost redenumită „Școala medie nr. 3”.


• Între 1966 și 1976, școala își schimbă din nou denumirea și se numește „Liceul nr. 3 ”pentru prima dată acceptând băieți.


• Între 1977 și 1989 s-a numit „Liceul de Filologie-Istorie” și apoi „Liceul Elena Cuza”. Din 1998 se numește „Colegiul Național Elena Cuza”.


ELENA CUZA NATIONAL COLLEGE

• Elena Cuza National College is a high school .in Craiova, Romania teaching mainly foreign languages. Until 1944 and between 1970 and 1975, all classes were held in French.


• The school was founded in 1833 under the name of "Pensionatul de fete Lazaro-Otetelișanu" as a school for girls, belonging to Lazaro-Otetelișanu, the first of its kind in Wallachia.


• It was meant to help educate the girls of Boyar families. All the girls who were accepted in the school had to know to read and write in a foreign language.


• Starting 1959 it was renamed "Școala medie nr. 3".


• Between 1966 and 1976, the school changes name again and is called „Liceul nr. 3” for the first time accepting boys.


• Between 1977 and 1989 it was called „Liceul de Filologie-Istorie” and then „Liceul Elena Cuza”. Since 1998 it has been called „Colegiul Național Elena Cuza”.
 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN"

Școala și-a deschis porțile la data de 1 octombrie 1870, urmare a strădaniei patriotului și omului politic craiovean Gheorghe Chițu, prin hotărârea Comitetului Permanent de Dolj, la 1 octombrie 1870.


Începând cu anul școlar 1892-1893, Școala Normală devine școală de stat și va beneficia, după numeroase locații temporare, de un sediu propriu construit în 1901 din inițiativa ministrului Spiru Haret.


Din 1927, școala poartă numele ilustrului său profesor de pedagogie, personalitate marcantă a învățământului pedagogic din perioada interbelică, Ștefan Velovan.


În anul 1998, Școala Normală devine Colegiul Național „Ștefan Velovan”, iar începând cu anul școlar 2013-2014, titulatura școlii este cea actuală: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.

Învățătorul a fost și este un model și făuritor de modele, un luminator al minților în și pentru valori: educație, vocație, profesionalism sunt cuvintele care îl definesc. Învățătorul este purtătorul principiilor umanității ale educației din toate vremurile, modelele înaintașilor sunt vii în memoria velovaniștilor și ne obligă să continuăm tradiția care face cinste învățământului românesc pedagogic.


"ȘTEFAN VELOVAN" NATIONAL PEDAGOGICAL COLLEGE


• The school opened its doors on October 1, 1870, following the efforts of the Craiova patriot and politician Gheorghe Chițu, by the decision of the Standing Committee of Dolj, on October 1, 1870.


• Starting with the school year 1892-1893, the Normal School becomes a state school and will benefit, after numerous temporary locations, from its own headquarters built in 1901 on the initiative of Minister Spiru Haret.


• Since 1927, the school has been named after its illustrious pedagogy teacher, a prominent figure in interwar pedagogical education, Ștefan Velovan.


• In 1998, the Normal School became the “Ștefan Velovan” National College, and starting with the 2013-2014 school year, the title of the school is the current one: the “Ștefan Velovan” National Pedagogical College.


• The teacher was and is a model and model maker, an illuminator of minds in and for values: education, vocation, professionalism are the words that define him. The teacher is the bearer of the principles of humanity of education from all times, the models of the forerunners are alive in the memory of the Velovaniists and oblige us to continue the tradition that honors the Romanian pedagogical education. 

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU”

• În anul 1881 este pusă piatra de temelie a viitorului liceu militar, prin înființarea la data de 1 septembrie, a „Școlii Fiilor de Militari” din Craiova instituție inaugurată în anul 1885, prin prezența la manifestările oficiale a Regelui Carol I.


• La 20 august 1902 școala s-a transformat în Gimnaziul Fiilor de Militari „D. A. Sturdza", iar, la 1 aprilie 1914, instituția a primit denumirea Liceul Militar „D. A. Sturdza”.


• În timpul primului război mondial, liceul a fost evacuat la Iași, unde a împărțit aceeași incintă cu Liceul Militar „General George Macarovici", iar clădirea sa din Craiova a devenit spital de răniți.


• Activitatea Liceului Militar „D. A. Sturdza” a continuat până în anul 1948, când a fost desființat.


• În anul 1978, liceul a fost reînființat și a primit denumirea onorifică de „Tudor Vladimirescu”.


• A urmat o perioadă plină de realizări, devenind, cu fiecare an, unul dintre cele mai prestigioase licee, atât pe plan local, cât și național.

În 1998 se ordonă desființarea Liceului Militar „Tudor Vladimirescu”, dar după o perioadă de 18 ani, se certifică reînființarea prestigioasei instituții de învățământ din Craiova.


„TUDOR VLADIMIRESCU” NATIONAL MILITARY COLLEGE

• In 1881 the foundation stone of the future military high school was laid, by the establishment on September 1, of the "School of Sons of Soldiers" in Craiova, an institution inaugurated in 1885, by the presence at the official manifestations of King Carol I.


• On August 20, 1902, the school was transformed into the Gymnasium of the Sons of Soldiers „D. A. Sturdza ", and, on April 1, 1914, the institution received the name" D. A. Sturdza "Military High School.


• During the First World War, the high school was evacuated to Iasi, where it shared the same premises with the "General George Macarovici" Military High School, and its building in Craiova became a hospital for the wounded.


• The activity of the Military High School „D. A. Sturdza ”continued until 1948, when it was abolished.


• In 1978, the high school was re-established and received the honorary name of "Tudor Vladimirescu".


• A period full of achievements followed, becoming, every year, one of the most prestigious high schools, both locally and nationally.


• In 1998, the abolition of the “Tudor Vladimirescu” Military High School was ordered, but after a period of 18 years, the re-establishment of the prestigious educational institution in Craiova was certified. 

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU"

• Liceul de Arte „Marin Sorescu” este instituția în care elevii își dezvoltă spiritul creativ, își modelează talentul și își formează personalitatea, astfel încât, peste ani, numele lor să devină embleme ale artei. Dacă efemerul definește existența umană, arta, fie ea pictura, muzica sau creație literară, eternizează ființa omenească și o aduce mai aproape de zei.


• Școală Europeană din anul 2005, Liceul de Arte „Marin Sorescu” își deschide porțile în fața doritorilor de cunoaștere și frumos având un corp profesoral de excepție și o bogată tradiție pedagogică acumulată în 50 de ani de existență.


• Parteneriatele cu instituții de cultură precum Filarmonica „Oltenia”, Teatrul liric „Elena Teodorini”, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman", Casa de Cultură „Traian Demetrescu” și altele fac din Liceul de Arte „Marin Sorescu” o prezență activă în peisajul cultural doljean și un nume de referință pentru învățământul vocațional. „MARIN SORESCU” HIGHSCHOOL OF ARTS

• The “Marin Sorescu” High School of Arts is the institution in which students develop their creative spirit, shape their talent and form their personality, so that, over the years, their names become emblems of art. If the ephemeral defines human existence, art, be it painting, music or literary creation, perpetuates the human being and brings it closer to the gods.


• European School since 2005, "Marin Sorescu" High School of Arts opens its doors to those who want to know and be beautiful with an exceptional teaching staff and a rich pedagogical tradition accumulated in 50 years of existence.


• Partnerships with cultural institutions such as the "Oltenia" Philharmonic, the "Elena Teodorini" Lyric Theater, the "Marin Sorescu" National Theater, the "Alexandru and Aristia Aman" County Library, the "Traian Demetrescu" House of Culture and others make the High School of Arts " Marin Sorescu ”an active presence in the cultural landscape of Dolj and a reference name for vocational education.90 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page