top of page
Search
 • Ariana Mihailoiu

Biserici Si Manastiri - Churches and Monasteries

Updated: Mar 6, 2021

http://memorielocala.aman.ro/files/biserici.html

RELIGIOUS ROUTE • Dorobanita - Saint Nicholas Curch

Fondatori si evidență istorică: construcția bisericii a fost inițiată în 1793 de către câțiva fondatori și a fost țîn totalitate finalizată de Ioniță Stăncescu în 1839.

Biserica are forma de cruce și are o clopotniță. În conformitate cu scrierile oficiale din vechea carte a bisericii, în 1849 in curtea acesteia a funcționat o scoala aflată sub coordonarea profesorului Dimitrie Popescu.


Historical monument address: Alexandru Odobescu street, Dolj country. Founder and historical evidence: the brick church started to be built in 1793 by some founders and totally finishes by Ionita Stancescu and the fishers’ guild in 1839. The church has the shape of a cross and also has a bell. According to the official writing from old books of the church, in 1849 there was a school in the yard of the church under the coordination of theacher Dimitrie Popescu.
 
 • Biserica evanghelica luterană - The Evangelical Lutheran Church (of Augustan confession)


Historical monument address: 13 Unirii Road, Craiova city, near Jean Mihail Palace (today’s Art Museum).

Founder and historical evidence: the Evangelical Lutheran Church was built between 1870 and 1872 in Neo-Renaissance architectural style according to the architect Lindhorst’s design. It is the oldest Protestant curch in Oltenia region. The community of evangelical Christians from Craiova city was formed around the half of the 19th century when protestants of different confessions:the Germans (Transilvanian Saxons, Austrians, Prussian, German from Russia) and the English temporarly or permanently moved into the city.


Fondatori si evidenta istorica: biserica luterana a fost construita intre anii 1870 si 1872 in stilul arhotectonic neo-renascentist in conformitate cu spusele arhitectului Lindhorst. Este cea mai veche biserica luterana din regiunea Olteniei. Comunitatea de catolici din Craiova s-a format pe la mijlocul secolului al 19 lea cand protestantii de diferite origini: germanii (transilvanenii saxoni, austriecii, prusieni, germanii din Rusia) si englezii s-au mutat temporar sau permanent in Craiova
 
 • Biserica Mantuleasa - Mantuleasa Church


Fondatori si evidenta istorica: Biserica Mantuleasa are hramul “Adormirii Maicii Domnului” si “Sfantul Pantilimon”, este o constructie istorica si un monument de interes local. Biserica dateaza din 1896 si a fost construita de un grup religios in Craiova in 1786. Peretii interior sunt decorati in pictură cu ulei. Biserica Mantuleasa este cosiderată unul dintre edificiile din Craiova care si-a pastrat exteriorul initial. Cladirea este inconjurata de alte monumente istorice semnificante pentru Craiova cum ar fi Casa Memoriala Varvoreanu, Casa Memoriala Nicolae Romanescu, Casa Memoriala Feraru si Casa Memoriala Grigorescu.

Historical monument address: 59 Calea Unirii Road, Craiova city


Founders and historical evidence:Mantuleasa Church is dedicated to the “Dormition of Virgin Mary” and “Saint Pantaleon” and is a historical and architerctul monument of local interest. The church dated 1896 was set up on the place of a former religious eidifice established in 1786.Oil-based paint was used for the church interior walls. Mantuleasa Church is considered one of the edifices in Craiova which preserved its initial layout. The building is surrounded by other historical monuments significant for Craiova city, including Varvoreanu House, Nicolae Romanescu House, Feraru House and Grigorescu House.
 
 • “Saint Demetrius” Metropolitan Cathedral - Catedrala Metropolitana Sfantul Dimitrie


Historical monument address: 14 Matei Basarab street, Craiova city

Founders and historical evidence: The Monastery of “Saint Demetrius the Great Martyr”is the oldest religious edifice in Craiova and it was first mentioned as “Voievod’s Church of Craiova” in the year 1645. The first church fouder is boyar Barbu Craiovescu, member of the Craiovesti family. The monastery was rebuilt from the ground, as ordered by Matei Basarab in 1651. Great armas Petru Obedeanu, the official in charge for prisioners, had it repaired in 1690. The monastery was declared metropolitan cathedral in 1939.


Fondatori și evidentță istorică: Biserica “Sfântul Dimitrie Marele Martir” este cel mai vechi edificiu religios din Craiova și a fost pentru prima dată proclamata “Biserica Voievodului Craiovei” în anul 1645. Fondatorul bisericii a fost boierul Barbu Craioveanu membru al familiei Craiovestilor. Biserica a fost, mai apoi, reconstruită în întregime la ordinul lui Matei Basarab în 1651. Marele armaș Petru Obedeanu a reparat-o în 1690. Mănăstirea a fost declarata catedrala metropolitană în 1939.
 
 • Hagi Enusi Church - Biserica Hagi Enuşi


Hagi Enusi Church from Alexandru Ioan Cuza Street no. 67 is built at the end of the 18th century and the beginning of the next one, between 1792-1800. Among the founders of the church were Dumitrache Sandulache, Ion Băcanu, Mihai Cojocaru, Ion Săpunaru.


Biserica Hagi Enuşi din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 67 este construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, între anii 1792-1800. Printre ctitorii bisericii s-au aflat jupân Dumitrache Sandulache, Ion Băcanu, Mihai Cojocaru, Ion Săpunaru.


 
 • Madonna Dudu Church - Biserica Madona Dudu


The church, located on Madona Street no. 13, has the name, given in the 18th century, closely related to the legend according to which in the orchard that once stretched in the place where the church is built, the icon of the Mother of God was found in a mulberry tree. Taken from there and taken to the church, she disappeared and was found again in the mulberry tree in the orchard. The owner of the place, an ancestor of the clucer Chiriac Găianu, then built a small wooden church, as a cover for this icon.

Between 1758-1760 the wooden church was replaced by a larger one, built of stone by the merchant Hagi Gheorghe Ioan and the clucer Constantin Fotescu. The church was built in Brancoveanu style.


Biserica, aflată pe strada Madona nr. 13, are numele, dat în veacul al XVIII-lea, strâns legat de legenda conform căreia în livada ce se întindea pe vremuri în locul pe care este zidită biserica s-a găsit într-un dud icoana Maicii Domnului. Luată de acolo şi dusă în biserică, a dispărut şi a fost găsită iarăşi în dudul din livadă. Proprietarul locului, un strămoş al clucerului Chiriac Găianu, a ridicat atunci o bisericuţă de lemn, drept acoperământ al acestei icoane. Între anii 1758-1760 bisericuţa de lemn a fost înlocuită de alta mai mare, construită din piatră de negustorul Hagi Gheorghe Ioan şi clucerul Constantin Fotescu. Biserica a fost construită în stil brâncovenesc. 
 • The Church of the Holy Apostles - Biserica Sfinţii Apostoli


The Church of the Holy Apostles, on the street of the Holy Apostles, was known as the “Church of Popii Hristea”, after the name of the poet Hristea who built it out of brick. But the beginnings of the church are much older. The Church of the Holy Apostles must have existed long before the eighteenth century.


Biserica Sfinţii Apostoli, de pe strada Sfinţii Apostoli a fost cunoscută sub denumirea de “Biserica Popii Hristea”, după numele poetului Hristea care ar fi zidit-o din cărămidă. Dar începuturile bisericii sunt mult mai vechi. Biserica Sfinţii Apostoli, trebuie să fi existat cu mult timp înainte de secolul al XVIII-lea. 
 • Obedeanu Church - Biserica Obedeanu

Carrying the patron saint “Buna Vestire”, the church that is now next to School no. 1 Craiova, on Brestei Street, was built in the first half of the 18th century, 1748 - 1753, by the great cupbearer Constantin Obedeanu.

The settlement was originally a monastery and hospital. In 1775, the “princely school from the Obedean Monastery” was built here, and in 1822, the public school next to the Obedeanu Monastery became the “princely school”, where it was taught not only in romanian, but also in french and greek.


Purtând hramul “Buna Vestire”, biserica ce se află acum lângă Şcoala nr.1 Craiova, de pe strada Brestei, a fost construită în prima jumătate a veacului al XVIII-lea, anii 1748 - 1753, de marele paharnic Constantin Obedeanu.

Aşezământul a fost la început mânăstire şi spital. În anul 1775 s-a construit aici “şcoala domnească de la Mănăstirea Obedeanului”, iar în 1822, şcoala publică de pe lângă Mănăstirea Obedeanu a devenit “şcoala domnească”, unde se preda nu doar în limba română, ci şi în limba franceză şi greacă.
 
 • St. Elijah's Church - Biserica Sfântul Ilie

Situată în centrul oraşului Craiova, pe strada C.S. Nicolaescu Plopsor, vizavi de sediul prefecturii, Biserica Sf. Ilie este a doua biserică de zid din Craiova, construită în secolul al XVIII-lea, după biserica Sfântul Dumitru. Ctitoria vornicului Ilie Otetelişanu datează de la 1720.


Located in the center of Craiova, on C.S. Nicolaescu Plopsor, opposite the prefecture's headquarters, St. Elijah's Church is the second wall church in Craiova, built in the 18th century, after St. Dumitru's church. The foundation of the vornic Ilie Otetelişanu dates from 1720.
 
 • St. Spiridon's Church - Biserica Sfântul Spiridon

The "Saint Spiridon" Church is located on a small hill in the heart of Craiova, not far from the National Theater and the University. It is the foundation of the Vlădăieni boyars, built in 1758, during the reign of Constantin Nicolae Mavrocordat and the bishop of Râmnic Grigorie.


Biserica „Sfântul Spiridon“ este situată pe o mică colină din inima Craiovei, nu departe de Teatrul Naţional şi de Universitate. Ea este ctitoria boierilor Vlădăieni, zidită în anul 1758, în timpul domnitorului Constantin Nicolae Mavrocordat şi al episcopului de Râmnic Grigorie.


 
 • Holy Trinity Church of Stirbei - Biserica Sfânta Treime Ştirbei

The Holy Trinity Church is located in 9 Ion Maiorescu Street (former Barbu Ştirbei), in front of the Carol I National College. It was founded by Dumitrana Ştirbei, the widow of Constantin Ştirbei, between 1765-1768. The fact that the church began to be built in 1765 is proved by a document from December 15, 1765, which says that: "Dumitrana Ştirbei had built a church near her houses in Craiova".

The church was built on the outskirts of Craiova, in order to have the necessary extension for the "yard". The boyar courts around the churches were at first the first edge of the city, to later form the most developed center of Craiova.


Biserica Sfanta Treime este situată în strada Ion Maiorescu nr.9 (fosta Barbu Ştirbei ), în faţa Colegiului Naţional Carol I. A fost ctitorită de Dumitrana Ştirbei, văduva lui Constantin Ştirbei, între anii 1765-1768. Faptul că biserica a început să se construiască în 1765, ne-o dovedeşte un document din 15 decembrie 1765, care spune că: „Dumitrana Ştirbei făcuse o biserică lângă casele sale din Craiova”. Biserica a fost ridicată la marginea Craiovei, pentru a avea întinderea necesară pentru „curte”. Curţile boiereşti din jurul bisericilor constituianu la început prima margine a oraşului, ca mai târziu să formeze centrul cel mai dezvoltat al Craiovei. 
 • All Saints Church Biserica Toți Sfinții

Str. Mihai Viteazu 10, 200417 Craiova (DJ). All Saints Parish was founded in 1827. The parish church was built in 1844 and consecrated by Bishop Giussepe-Maria Molajoni.


Str. Mihai Viteazu 10, 200417 Craiova (DJ). Parohia Toți Sfinții a fost înființată în 1827. Biserica parohială a fost construită în 1844 și sfințită de Episcopul Giussepe-Maria Molajoni.36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page